Biuro Prawne Anna Madej
Prawnik Warszawa

pomoc prawna - windykacja - wieloletnie doświadczenie


Prawnik Madej - Biuro Prawne Warszawa

Prawnik Warszawa, porady prawne.


O nas

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom biuro prawne z siedzibą w Warszawie świadczy fachowe usługi z zakresu każdej dziedziny prawa w zależności od przedstawionego nam problemu/zagadnienia, które wnikliwie jest analizowane przez profesjonalistów oraz poddawane pod dyskusje fachowcom.

Usługi świadczą profesjonaliści w swej dziedzinie, którzy ukończyli najlepsze uczelnie w Polsce o wykształceniu kierunkowym- prawo, a także kontynuujący dalszą naukę na Wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego celem uzyskania tytułu naukowego doktora nauk prawnych. Działania biura prawnego skierowane jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych oferując pomoc w redagowaniu pism procesowych, dokonywaniu wykładni prawnych zlecanych kazusów prawnych, doradztwo w zakresie prowadzenia najlepszego sposobu biznesu.

Decydując się na współpracę z nami macie Państwo pewność, iż usługa będzie wykonana w sposób profesjonalny, a jednocześnie nie obciążający w sposób znaczny Państwa kieszeni. Nasze biuro cechuje nie tylko skrupulatność w działaniu, efektywność, oszczędność, ale także możliwość zrealizowania usługi jeszcze tego samego dnia.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych/ konsumentów w każdej dziedzinie życia, a także pomoc w odzyskaniu wierzytelności poprzez prowadzoną efektywnie windykację. Posiadamy specjalistów z dziedzin prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, e-commerce, własności intelektualnej, administracyjnego, budowlanego i inne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie informacje, które gromadzone są przez naszą witrynę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych, przy zachowaniu największego bezpieczeństwa. Dane osobowe Klientów biura prawnego Madej nie są udostępniane innym firmom.


O nas

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom biuro prawne z siedzibą w Warszawie świadczy fachowe usługi z zakresu każdej dziedziny prawa w zależności od przedstawionego nam problemu/zagadnienia, które wnikliwie jest analizowane przez profesjonalistów oraz poddawane pod dyskusje fachowcom.

Usługi świadczą profesjonaliści w swej dziedzinie, którzy ukończyli najlepsze uczelnie w Polsce o wykształceniu kierunkowym- prawo, a także kontynuujący dalszą naukę na Wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego celem uzyskania tytułu naukowego doktora nauk prawnych. Działania biura prawnego skierowane jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych oferując pomoc w redagowaniu pism procesowych, dokonywaniu wykładni prawnych zlecanych kazusów prawnych, doradztwo w zakresie prowadzenia najlepszego sposobu biznesu.

Decydując się na współpracę z nami macie Państwo pewność, iż usługa będzie wykonana w sposób profesjonalny, a jednocześnie nie obciążający w sposób znaczny Państwa kieszeni. Nasze biuro cechuje nie tylko skrupulatność w działaniu, efektywność, oszczędność, ale także możliwość zrealizowania usługi jeszcze tego samego dnia.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych/ konsumentów w każdej dziedzinie życia, a także pomoc w odzyskaniu wierzytelności poprzez prowadzoną efektywnie windykację. Posiadamy specjalistów z dziedzin prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, e-commerce, własności intelektualnej, administracyjnego, budowlanego i inne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie informacje, które gromadzone są przez naszą witrynę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych, przy zachowaniu największego bezpieczeństwa. Dane osobowe Klientów biura prawnego Madej nie są udostępniane innym firmom.

Zakres świadczonych usług:

Kliknij w nagłówek aby rozwinąć treść działu prawnego.

1Prawo cywilne
- konstrukcja pism procesowych, pozwów sądowych, pozwów o odszkodowanie itp.

- sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;

- porządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

- świadczenie usług w przedmiocie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych jak i nieuregulowanych przez Kodeks cywilny

- sporządzanie umów sprzedaży, o dzieło, na roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, jak też umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia

- negocjacja najlepszych warunków dla klienta, doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy przez klienta. - doradztwo w prawie rodzinnym i spadkowym
2Prawo E-COMMERCE
- tworzenie regulaminów sklepów internetowych i inne

- tworzenie odpowiednich formuł prawnych/ klauzuli prawnych na strony internetowe Przedsiębiorców

- dokonywanie wykładni prawnej w zakresie zawierania umów na odległość-forma zawarcia umowy na odległość oraz jej skutek prawny, forma oświadczenia woli zawarcia umowy, warunki rezygnacji z zakupionego towaru oraz forma niniejszej czynności, moment odstąpienia od umowy, koszty przesłania produktu, czas zwrotu należności za towar, forma przesłania oświadczenia woli akceptacji oferty, warunki reklamacji, prawa i obowiązki Stron i inne z tym związane, reklamacje, rękojmia

- ochrona własności intelektualnej
3Windykacja
- dokonywanie analizy przesłanej dokumentacji celem pozyskania wierzytelności

- konstrukcja wezwań przedsądowych/ostatecznych do zapłaty oraz przesyłanie ich do dłużnika

- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazów zapłaty

- kierowanie pism do komornika na podstawie tytułu wykonawczego

- konstrukcja oświadczeń do komornika dot. regulowania płatności zarówno osób fizycznych jak i prawnych

- tworzenie pozwów przeciwegzekucyjnych

- składanie pozwów do e-sąd celem pozyskania jak najszybciej nakazu zapłaty

- efektywne czynności mające na celu odzyskanie należności
4Prawo ochrony danych osobowych
- generowanie wniosków o wgląd oraz wykreślenie danych osobowych,

- zasięganie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, współpraca z GIODO,

- wystosowanie wniosków, pism do uprawnionych organów prowadzenia spraw mających na celu zaprzestania naruszeń oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego, zamówień publicznych,

- generowanie umów o zachowaniu poufności przedsiębiorcy zgodnie z zasadami kontraktowania oraz umów pomiędzy pracownikami tj. zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
5Prawo gospodarcze i handlowe
- zakładanie i rejestracja spółek osobowych tj. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,

- tworzenie umów spółek, sporządzanie stosownych uchwał, generowanie odpowiednich formularzy KRS Z3, KRS ZK, KRS ZE (…) oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego założenia oraz rejestracji spółek, a także niezbędnych do notariusza

- zakładanie działalności gospodarczej,

- przygotowywanie pełnej dokumentacji, wniosku zgłoszeniowego,

- składanie wniosków o nadanie nr NIP, NIP2, nadanie regonu, RG1, składanie wniosków aktualizacyjnych itp.

- zakładanie i rejestracja spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, (tworzenie umów spółki, formularzy zgłoszeniowych do Sądu Rejestrowego oraz Monitora Sądowego i inne,

- tworzenie stosownych uchwał itp.).

- rejestracja spółek na podstawie posiadanej umowy/aktu notarialnego,

- przygotowanie dokumentacji zbycia udziałów w spółce z o.o. wraz ze zgłoszeniem do KRS,

- przygotowanie dokumentacji zbycia udziałów w sp. z o.o. wraz ze zgłoszeniem do KRS - Konstrukacja wymaganej dokumentacji związanej z działalnością spółek osobowych oraz kapitałowych, w tym: tworzenie umów handlowych, sprzedaży udziałów, umorzenia udziałów, stosownie do zapisów w umowie, przekształcanie spółek, generowanie uchwał o powołanie Pełnomocników, Rady Nadzorczej, innych organów, zmianie siedziby spółek, zmiany podmiotowe, zgody na zbycie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego, obniżanie kapitału zakładowego, wnoszenie aportów do spółek, transgraniczne łączenie spółek, przekształcanie spółek

- pomoc w rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń
6Prawo autorskie i własności intelektualnej
- dokonywanie wykładni prawnej wynikającej z ustawy” prawo autorskie”

- konstrukcja z stosownych pism dotyczących: dzieł chronionych prawem autorskim, zasady autorskich praw majątkowych, wykładnia przepisów szczególnych dotyczących utworów audiowizualnych oraz programów komputerowych, zasady ochrony autorskich praw majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, prawa pokrewne (praw artystycznych)

- interpretacja najnowszych przepisów prawa autorskiego

- Tworzenie pism dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich, w tym bezprawnego korzystania z licencji

- składanie kompletu dokumentów do uzyskania znaku ochronnego/patentu

- dokonywanie wykładni prawnej dotyczącej zasad rejestracji znaku towarowego oraz jego ochrony

- konstrukcja pism dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców, nieuczciwych praktyk rynkowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, pisma wzywające do zaprzestania powyższych naruszeń wraz z pozwami sądowymi

- przejścia autorskich praw majątkowych, czas trwania - konstrukcja pism z zakresu naruszenia praw autorskich oraz zawezwania do zaprzestania naruszeń
7Prawo karne
- formułowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

-odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, środków odwoławczych,

- konstrukcja wniosku do prokuratora o widzenie

- sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa;

- sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach;

- sporządzenie powództwa adhezyjnego (powództwo cywilne w postępowaniu karnym), wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem;

- sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.
8 Prawo rodzinne
- sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew/wniosek;

- sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych)

- porządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika,

- pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
9Prawo pracy
- konstrukcja pism ustalenie istnienia stosunku pracy

- pozwy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

- pisma dotyczące przywrócenie do pracy

- pisma z zakresu naruszenia praw pracowniczych, ciężkie naruszenie obowiązków pracownika

- konstrukcja pism z zakresu nadgodziny (zapłata), wypłatę wynagrodzenia

- wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą

- opiniowanie umowy o pracę, regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy

Zakres świadczonych usług:

Kliknij w nagłówek aby rozwinąć treść działu prawnego.

1Prawo cywilne
- konstrukcja pism procesowych, pozwów sądowych, pozwów o odszkodowanie itp.

- sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;

- porządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

- świadczenie usług w przedmiocie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych jak i nieuregulowanych przez Kodeks cywilny

- sporządzanie umów sprzedaży, o dzieło, na roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, jak też umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia

- negocjacja najlepszych warunków dla klienta, doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy przez klienta. - doradztwo w prawie rodzinnym i spadkowym
2Prawo E-COMMERCE
- tworzenie regulaminów sklepów internetowych i inne

- tworzenie odpowiednich formuł prawnych/ klauzuli prawnych na strony internetowe Przedsiębiorców

- dokonywanie wykładni prawnej w zakresie zawierania umów na odległość-forma zawarcia umowy na odległość oraz jej skutek prawny, forma oświadczenia woli zawarcia umowy, warunki rezygnacji z zakupionego towaru oraz forma niniejszej czynności, moment odstąpienia od umowy, koszty przesłania produktu, czas zwrotu należności za towar, forma przesłania oświadczenia woli akceptacji oferty, warunki reklamacji, prawa i obowiązki Stron i inne z tym związane, reklamacje, rękojmia

- ochrona własności intelektualnej
3Windykacja
- dokonywanie analizy przesłanej dokumentacji celem pozyskania wierzytelności

- konstrukcja wezwań przedsądowych/ostatecznych do zapłaty oraz przesyłanie ich do dłużnika

- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazów zapłaty

- kierowanie pism do komornika na podstawie tytułu wykonawczego

- konstrukcja oświadczeń do komornika dot. regulowania płatności zarówno osób fizycznych jak i prawnych

- tworzenie pozwów przeciwegzekucyjnych

- składanie pozwów do e-sąd celem pozyskania jak najszybciej nakazu zapłaty

- efektywne czynności mające na celu odzyskanie należności
4Prawo ochrony danych osobowych
- generowanie wniosków o wgląd oraz wykreślenie danych osobowych,

- zasięganie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, współpraca z GIODO,

- wystosowanie wniosków, pism do uprawnionych organów prowadzenia spraw mających na celu zaprzestania naruszeń oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego, zamówień publicznych,

- generowanie umów o zachowaniu poufności przedsiębiorcy zgodnie z zasadami kontraktowania oraz umów pomiędzy pracownikami tj. zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
5Prawo gospodarcze i handlowe
- zakładanie i rejestracja spółek osobowych tj. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,

- tworzenie umów spółek, sporządzanie stosownych uchwał, generowanie odpowiednich formularzy KRS Z3, KRS ZK, KRS ZE (…) oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego założenia oraz rejestracji spółek, a także niezbędnych do notariusza

- zakładanie działalności gospodarczej,

- przygotowywanie pełnej dokumentacji, wniosku zgłoszeniowego,

- składanie wniosków o nadanie nr NIP, NIP2, nadanie regonu, RG1, składanie wniosków aktualizacyjnych itp.

- zakładanie i rejestracja spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, (tworzenie umów spółki, formularzy zgłoszeniowych do Sądu Rejestrowego oraz Monitora Sądowego i inne,

- tworzenie stosownych uchwał itp.).

- rejestracja spółek na podstawie posiadanej umowy/aktu notarialnego,

- przygotowanie dokumentacji zbycia udziałów w spółce z o.o. wraz ze zgłoszeniem do KRS,

- przygotowanie dokumentacji zbycia udziałów w sp. z o.o. wraz ze zgłoszeniem do KRS - Konstrukacja wymaganej dokumentacji związanej z działalnością spółek osobowych oraz kapitałowych, w tym: tworzenie umów handlowych, sprzedaży udziałów, umorzenia udziałów, stosownie do zapisów w umowie, przekształcanie spółek, generowanie uchwał o powołanie Pełnomocników, Rady Nadzorczej, innych organów, zmianie siedziby spółek, zmiany podmiotowe, zgody na zbycie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego, obniżanie kapitału zakładowego, wnoszenie aportów do spółek, transgraniczne łączenie spółek, przekształcanie spółek

- pomoc w rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń
6Prawo autorskie i własności intelektualnej
- dokonywanie wykładni prawnej wynikającej z ustawy” prawo autorskie”

- konstrukcja z stosownych pism dotyczących: dzieł chronionych prawem autorskim, zasady autorskich praw majątkowych, wykładnia przepisów szczególnych dotyczących utworów audiowizualnych oraz programów komputerowych, zasady ochrony autorskich praw majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, prawa pokrewne (praw artystycznych)

- interpretacja najnowszych przepisów prawa autorskiego

- Tworzenie pism dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich, w tym bezprawnego korzystania z licencji

- składanie kompletu dokumentów do uzyskania znaku ochronnego/patentu

- dokonywanie wykładni prawnej dotyczącej zasad rejestracji znaku towarowego oraz jego ochrony

- konstrukcja pism dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców, nieuczciwych praktyk rynkowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, pisma wzywające do zaprzestania powyższych naruszeń wraz z pozwami sądowymi

- przejścia autorskich praw majątkowych, czas trwania - konstrukcja pism z zakresu naruszenia praw autorskich oraz zawezwania do zaprzestania naruszeń
7Prawo karne
- formułowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

-odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, środków odwoławczych,

- konstrukcja wniosku do prokuratora o widzenie

- sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa;

- sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach;

- sporządzenie powództwa adhezyjnego (powództwo cywilne w postępowaniu karnym), wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem;

- sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.
8 Prawo rodzinne
- sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew/wniosek;

- sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych)

- porządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika,

- pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
9Prawo pracy
- konstrukcja pism ustalenie istnienia stosunku pracy

- pozwy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

- pisma dotyczące przywrócenie do pracy

- pisma z zakresu naruszenia praw pracowniczych, ciężkie naruszenie obowiązków pracownika

- konstrukcja pism z zakresu nadgodziny (zapłata), wypłatę wynagrodzenia

- wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą

- opiniowanie umowy o pracę, regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy


Decydując się na współpracę z nami macie Państwo pewność, iż usługa będzie wykonana w sposób profesjonalny, a jednocześnie nie bciążający w sposób znaczny Państwa kieszeni.


Świadczymy usługi w postaci:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych - ustnych, pisemnych, telefonicznych , a także  za pomocą poczty elektronicznej,
  • sporządzanie  analiz i opinii prawnych
  • kompleksowa obsługa negocjacji z kontrahentami Klientów,
  • sporządzanie umów,  statutów, uchwał, regulaminów, zażaleń, skarg
  • dokonywanie wykładni prawnych,
  • doradztwo w zakresie najlepszej formy prowadzenia działalności,
  • windykacja należności
  • wiodące gałęzie e-prawa
  • inne

Cennik usług

Z racji tego, iż każda sprawa jest wyceniania indywidualnie w zależności od nakładu pracy poniżej przedstawione ceny są cenami wstępnymi.
1. Konstrukcja pism procesowych od 100 zł

2. Wnioski o odszkodowanie od 100 zł

3. Pisma wzywające do zaprzestania naruszeń od 100zł

4. Pełna rejestracja spółek kapitałowych/akcyjnych od 500 zł

5. Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej od 90 zł

6.Prowadzenie działań windykacyjnych od 90 zł

7. Konstrukcja wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od 500 zł

8. Ogłoszenie upadłości spółki od 300 zł
9. Doradztwo prawne już od 50 zł

10.Przygotowanie wniosków o ochronę znaku towarowego/ patentu od 100 zł

11. Przygotowywanie wniosków w sprawach karnych od 150 zł

12. Konstrukcja umów o pracę, cywilnych od 150 zł

13. Konstrukcja Regulaminów od 250 zł

14. Pełne prowadzenie spraw spółki w zakresie konstrukcji pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty i inne w zależności od ilości dokumentów oraz rodzaju sprawy od 600 PLN miesięcznie

15. Sporządzanie uchwał, statutów od 50 zł

Cennik usług

Z racji tego, iż każda sprawa jest wyceniania indywidualnie w zależności od nakładu pracy poniżej przedstawione ceny są cenami wstępnymi.
1. Konstrukcja pism procesowych od 100 zł

2. Wnioski o odszkodowanie od 100 zł

3. Pisma wzywające do zaprzestania naruszeń od 100zł

4. Pełna rejestracja spółek kapitałowych/akcyjnych od 500 zł

5. Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej od 90 zł

6.Prowadzenie działań windykacyjnych od 90 zł

7. Konstrukcja wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od 500 zł

8. Ogłoszenie upadłości spółki od 300 zł
9. Doradztwo prawne już od 50 zł

10.Przygotowanie wniosków o ochronę znaku towarowego/ patentu od 100 zł

11. Przygotowywanie wniosków w sprawach karnych od 150 zł

12. Konstrukcja umów o pracę, cywilnych od 150 zł

13. Konstrukcja Regulaminów od 250 zł

14. Pełne prowadzenie spraw spółki w zakresie konstrukcji pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty i inne w zależności od ilości dokumentów oraz rodzaju sprawy od 600 PLN miesięcznie

15. Sporządzanie uchwał, statutów od 50 zł

Kontakt

Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Biuro Prawne Anna Madej

ul. Płochocińska 101 H
03-044 Warszawa
737 374 599

biuro@prawnikmadej.pl
www.prawnikmadej.pl
 

Znajdź nas


KONTAKT