czy fv za naprawę pojazdu jest potrzebna do odszkodowania

czy fv za naprawę pojazdu jest potrzebna do odszkodowania

Wiele Poszkodowanych boryka się z problemem czy Fv za naprawę pojazdu potrzebna jest do odszkodowania. Stanowisko samego Ubezpieczyciela, jak i sądów powszechnych nie jest ze sobą do końca zgodne.

Ogólna zasada dotycząca ciężaru udowodnienia faktu na gruncie sporów cywilnoprawnych wyrażona jest w treści art. 6 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to tyle, że Poszkodowany powinien udokumentować szkody, które powstały na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar postępowaniu spoczywa nie na nim, zaś na zakładzie ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń musi udowodnić wszelkie fakty, które wpływają na wyłączenie bądź ograniczenie jego odpowiedzialności. Zadaniem ubezpieczyciela pozostaje również udowodnienie faktu naruszenia obowiązków przez osobę zgłaszającą roszczenie. Oznacza to, że główny ciężar dowodowy ustalenia odpowiedzialności, wysokości szkody oraz okoliczności zdarzenia leży po stronie zakładu ubezpieczeń. Wszelkie okoliczności, które mają wpływ na zmniejszenie wypłaty świadczenia bądź jego całkowitą odmowę powinny zostać przez ubezpieczyciela udowodnione i przedstawione temu, kto wnosi dane roszczenie.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania odszkodowania.

Czy rzeczywiście Ubezpieczyciel może żądać Fv za naprawę pojazdu aby wypłacić nam odszkodowanie?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest wszcząć postępowanie likwidacyjne najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zakład ubezpieczeń powinien także podjąć w tym czasie wszelkie działania, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, zasadności świadczeń zgłoszonych przez poszkodowanego, a przede wszystkim przekazać poszkodowanemu informację, jakie dokumenty będą niezbędne do dalszej likwidacji szkody czy FV za naprawę pojazdu potrzebna jest do odszkodowania oraz jak będzie przebiegała procedura likwidacyjna.

Ubezpieczyciel nie powinien żądać od poszkodowanego dokumentów, których uzyskanie wiązałoby się dla poszkodowanego z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.

Z opracowań, które upublicznia Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, wynika, że zakłady ubezpieczeń w toku likwidacji szkód z ubezpieczenia OC, coraz częściej uzależniają wykonywanie dalszych czynności likwidacyjnych od:

a). uzyskania od sprawcy potwierdzenia zaistnienia okoliczności faktycznych zdarzenia

b). otrzymania notatki policyjnej z miejsca zdarzenia,

c). wyniku toczącego się postępowania w sprawie o wykroczenie bądź postępowania karnego.

Często zdarza się, że Ubezpieczyciel żąda od Poszkodowanego FV za naprawę pojazdu aby takie odszkodowanie wypłacić.

Powyższa praktyka jaką stosują ubezpieczyciele nie zasługuje na aprobatę Rzecznika Ubezpieczonych, gdyż jak wskazano w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 roku (sygn. akt V CKN 1134/00), obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje z chwilą wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku (najszybciej jak jest to tylko możliwe).

Zgodnie z treścią art. 817 kodeksu cywilnego, zakład ubezpieczeń po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym, ma obowiązek ustalić przesłanki swojej odpowiedzialności, wysokość odszkodowania oraz samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku. Powyższego obowiązku nie może scedować na inne podmioty i biernie oczekiwać na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub na wynik postępowania karnego.

Wyróżnić możemy 3 metody rozliczenia szkód komunikacyjnych z OC:

kosztorysowa/ fakturowa/ bezgotówkowa.

Kosztorys stanowi dokument prywatny, zawierający przewidywane koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Kosztorys taki możemy pozyskać od warsztatu naprawczego, likwidatora towarzystwa ubezpieczeniowego bądź też od niezależnego rzeczoznawcy. W orzecznictwie sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego przeważa pogląd, że rozliczenie kosztorysowe jest „wystarczającym i zupełnym dokumentem, który przedstawia faktycznie poniesioną szkodę. „Warto chociażby zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r. (sygn. akt. V KN 1273/00), gdzie wskazano, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne, niezależnie od tego czy naprawa faktycznie została dokonana. Odstępstwo od powyższego może stanowić odszkodowanie z AC, gdzie OWU mogą być odrębnie ustalane pomiędzy Stronami. Dlatego też warto zapoznawać się ze wszystkimi ustaleniami jakie czynimy z zakładem ubezpieczeń, aby uniknąć negatywnego zaskoczenia.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że warunkiem wypłaty świadczenia nie powinno być faktyczne dokonanie naprawy pojazdu. Odszkodowanie powinno być wypłacone na podstawie rozliczenia kosztorysowego, chyba że poszkodowany wyraził zgodę na likwidację szkody np. na podstawie faktury.

Rzecznik ubezpieczonych zauważył niepokojącą praktykę polegającą na tym, że zakłady ubezpieczeń odręcznie skreślają ceny części bądź kwoty podanych kosztów naprawy na kosztorysach lub fakturach, które są przedstawiane przez poszkodowanych czy warsztaty naprawcze. Ta niezrozumiała praktyka została w sposób szczegółowy opisana w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z 2014 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych. Działania takie w żaden sposób nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Istotą bezgotówkowego rozliczenia szkody jest to, że poszkodowany oddaje pojazd do warsztatu naprawczego, a warsztat na mocy pełnomocnictwa bądź cesji kontaktuje się z ubezpieczycielem na etapie likwidacji szkody
i dochodzi od niego należnych kosztów naprawy. Jest to najsprawniejszy sposób likwidacji szkody.