Sprzedaż udziałów w spółce? Konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do KRS!

 

Na jakich drukach zgłasza zmiany?

– zmiany zgłaszasz na formularzu KRS-Z3 i KRS-ZE

 

Do wniosków załączasz załączniki w postaci:

  • nowa lista wspólników, która uwzględnia stan po wykonaniu umowy sprzedaży udziałów. Listę podpisuje zarząd,
  • dokument, z którego wynika zmiana w składzie wspólników lub ilości posiadanych przez nich udziałów. Dokumentem taki może być umowa sprzedaży udziałów.

UWAGA !- Jeżeli nie chcesz jej składać do akt rejestrowych spółki, możesz posłużyć się wyciągiem z umowy sporządzonym przez notariusza. Zawierać on powinien co najmniej oznaczenie stron oraz ilości udziałów objętych umową. Jeżeli do wniosku nie dołączysz żadnego z tych dokumentów, sąd wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych,

  • jeśli w wyniku transakcji wszystkie udziały nabyła jedna osoba, konieczne jest dołączenie dodatkowego oświadczenia! Co powinno ono zawierać: dane wspólnika: imię i nazwisko albo firmę i siedzibę, jego adres oraz wzmiankę o tym, że został on jedynym wspólnikiem spółki,
  • dowód uiszczenia opłat: opłata sądowa (250 zł), opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), łącznie 350 zł
  • inne dokumenty, zgody, jeżeli przewiduje to umowa spółki.

 

Pamiętaj, że w KRS widoczne są tylko te zmiany, które dotyczą powyżej 10% udziałów.