Jak zgłosić zawieszenie działalności Sp. z o.o. do KRS?

 

Działalność Spółki z o.o. jak najbardziej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli w ciągu 24 miesięcy nie złożymy wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona. Wznowić działalność możemy poprzez zgłoszenie na odpowiednim formularzu,  zawieszenie będzie trwało do dnia wskazanego na wniosku o wznowienie.

 

Jak to zrobić?

Podejmuje się wówczas uchwałę o zawieszeniu działalności (zarząd) wskazując od kiedy do kiedy zawieszamy działalności i zgłaszamy tę uchwałę wraz z odpowiednim wnioskiem do KRS, no i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Tutaj nie ma opłaty od wniosku (KRS- Z62).

Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

 • macierzyńskim,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym,
 • urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Można zawiesić spółkę zarejestrowaną w KRS za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG):

Przy zawieszeniu działalności wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. Ale wspólnicy, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Co spółka może w okresie zawieszenia?

 1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. wystąpić z pozwem przeciwko dłużnikowi, bądź prowadzić egzekucję z jego majątku),
 2. przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 4. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 5. wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (np. sporządzać, zatwierdzać i składać sprawozdania finansowe, składać deklaracje podatkowe w podatku dochodowym, chyba że wykona niżej wskazane obowiązki. Nie ma natomiast konieczności składania deklaracji w podatku od towarów i usług),
 6. osiągać przychody, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (wobec wyłączenia możliwości prowadzenia bieżącej działalności, spółka nie może uzyskiwać przychodów z takiego tytułu),
 7. zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
 1. W czasie zawieszenia działalności można też ściągać wszystkie wierzytelności od kontrahentów czy klientów, tu nie ma żadnej blokady ze względu na status firmy. Można też podjąć kroki w celu spieniężenia majątku firmy zamrożonego w sprzęcie czy innych aktywach.

 

Pozytywne przy zawieszeniu jest to, że  przedsiębiorca nie jest zobowiązany do płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca w czasie zawieszenia nie jest też zobowiązany do składania deklaracji podatkowych.

 

Na mocy uchwały wspólników, za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.