1. Twój urlop może być wykorzystany bez twojej zgody.

W świetle wcześniej obowiązujących przepisów kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien zostać wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zmiana umożliwia pracodawcy zadecydowania za pracownika, kiedy ten ma odebrać zaległy urlop wypoczynkowy. Wysyłanie na zaległy urlop w świetle przepisów Tarczy 4.0 będzie odbywało się bez zgody zatrudnionego.

 

  1. Zmniejszenie Twojej odprawy:

W świetle wcześniej obowiązujących przepisów wysokość wypłacanej odprawy nie mogła przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie, jeżeli w trakcie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wystąpił spadek obrotów gospodarczych (o 25 proc. w ciągu miesiąca lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeśli udział płac do przychodów wzrośnie o co najmniej 5 proc. w ciągu miesiąca), pracodawca ma prawo do obniżenia wysokości odprawy.

Nowe przepisy zdecydowanie zmniejszą wysokość wypłacanych odpraw w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług. Po zmianach przepisów pracownikowi wypłacona zostanie odprawa w wysokości wyłącznie dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. maksymalnie 26 tys zł.

Z ustawy wynika, że limit będzie dotyczył nie tylko odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, lecz także umów cywilnoprawnych albo w razie ustania odpłatnego pełnienia funkcji. W przypadku osób odchodzących z wysokich stanowisk wysokość odpraw najczęściej przewidziana jest w ich kontraktach. A postanowień umownych ograniczenie odpraw nie obejmuje. Ograniczenie ma dotyczyć świadczeń, których obowiązek wypłaty wynika z przepisów.

 

  1. Praca zdalna jeżeli tylko spełniasz warunki

Pracodawca ma prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Każda forma zlecenia pracy zdalnej będzie skuteczna – pisemna, ustna, telefoniczna, czy też e-mailowa.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności pracę zdalną można wykonywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

 

  1. Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Projekt Tarczy 4.0 umożliwia również pracodawcom jednostronne rozwiązanie za 7-dniowym wypowiedzeniem zakazów konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą zatrudnienia (w tym stosunku cywilnoprawnego). Jest to dobre rozwiązanie dla pracodawców, gdyż co do zasady za przestrzeganie tego typu zakazów pracownik powinien otrzymywać odszkodowanie.