Restrukturyzacja

 • Ustawie z 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (pr), która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Warunek możliwości skorzystania z restrukturyzacji:

 • niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa

Cel restrukturyzacji:

 • docelowo uniknięcie upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami, a później możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa
 • układ ten zatwierdza sąd, a dłużnik z doradcą restrukturyzacyjnym przekazują wierzycielom propozycje układu/propozycje działań np.:
 1. redukcja części zadłużenia,
 2. rozłożenie na raty
 • prolongata spłaty,
 1. konwersja wierzytelności na udziały lub akcje
 2. zmianę zabezpieczeń wierzytelności
 3. wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią odzyskanie              płynności finansowej przez przedsiębiorstwo itp.. np. jaka część zysku z przedsiębiorstwa dłużnika będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania
 • wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego sąd musi rozpoznać w terminie 14 dni od daty jego wpływu

W momencie, w którym wniosek zostanie przyjęty sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. W tym momencie dłużnikowi zostaje odebrany zarząd własny i zostaje wyznaczony zarządca.

Co robi zarządca ?:

 1. raz w miesiącu składa sądowi sprawozdanie ze swoich czynności,
 2. omawia etapy planu restrukturyzacyjnego,
 3. reguluje także zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego oraz sprawozdania rachunkowe,
 4. może kształtować kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem dłużnika, w tym ma prawo udzielać pełnomocnictw – także prokury.

WAŻNE!: podczas trwającego postępowania sanacyjnego zawiesza się postępowania egzekucyjne skierowane przeciwko dłużnikowi. Zabezpieczony zostaje majątek wchodzący w skład masy sanacyjnej istniejący przed dniem otwarcia postępowania. Co więcej, możliwe jest również uchylenie wcześniej orzeczonych zajęć na majątku. Do obowiązków dłużnika należy regulowanie tylko tych płatności, które wiążą się bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy (np. ZUS, Urząd Skarbowy, wynagrodzenie pracowników)

WAŻNE! Również tylko postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi prawo do zwolnienia pracowników pozostających pod ochroną prawa pracy czy odstąpienia od niekorzystnych kontraktów a nawet sprzedaży składników majątku ze skutkami jak w postępowaniu upadłościowym (czyli w stanie wolnym od obciążeń rzeczowych takich jak np. hipoteka)

4 TYPY POSTĘPOWAŃ –

- wybór postępowania następuje w oparciu o długości trwania postępowania, kondycję finansową spółki, ochrony przed przymusową egzekucją przez wierzycieli- dokonuje go doradca restrukturyzacyjny wraz z organem spółki:

 1. POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU- rekomendowane dłużnikom w początkowej fazie kryzysu finansowego- jest to jedyne postępowanie przedsądowe

 

Dłużnik musi wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który jako profesjonalista ma zweryfikować propozycje układowe tak pod względem zgodności z prawem, jak i zgodności propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami. Na koniec składany jest wniosek do sądu o zatwierdzenie układu- czyli sami podejmujemy czynności w zakresie dogadania się z wierzycielami

 

 1. PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE- rozwiązanie dla przedsiębiorców we wstępnej fazie kryzysu finansowego, gdy zaczynają się pierwsze postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

 

Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o    zatwierdzenie  układu polega na tym, że do zawarcia układu dochodzi nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli wraz z możliwością zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.

 

 1. POSTĘPOWANIE UKŁADOWE- dla dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Postępowanie jest prowadzone na takich samych zasadach jak dawne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady, zarząd nadal znajduje się w ręku przedsiębiorcy,  jest pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik może uzyskać ochronę przed poszczególnymi, pojedynczymi egzekucjami. Musi również przedstawić propozycje układowe we wniosku do sądu.

 1. POSTĘPOWANIE SANACYJNE - z reguły korzystają z niego przedsiębiorcy będący w poważnym kryzysie finansowym.

 

Przez działania sanacyjne rozumie się czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie sanacyjne jest jedynym z postepowań restrukturyzacyjnych, które może być wszczęte  i prowadzone w związku z niepowodzeniem innych typów postepowań restrukturyzacyjnych.

Podsumowując wszystkie typy postępowań przebiegają według następującego schematu:

 1. Sporządzenie spisu wierzytelności
 2. Głosowanie nad układem przez zgromadzenie wierzycieli
 3. Zatwierdzenie układu przez Sąd

Generalnie myśląc o Restrukturyzacji będziemy musieli podjąć kroki w celu:

 • analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa- doradca restrukturyzacyjny wraz z przedsiębiorcą
 • doradztwo w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego; - wybór 1 z 4 typów
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich pism, które mogą wystąpić w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 • pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

 

W postępowaniu tym spotkamy się również z takim „tworem jak”

Rada wierzycieli kontroluje działania nadzorcy sądowego lub zarządcy oraz dłużnika.

Zgody rady wymagają następujące czynności: zaciąganie kredytów lub pożyczek, zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa czy sprzedaż nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 tys. zł. Rada wierzycieli może skutecznie wnosić o zmianę przez sąd nadzorcy sądowego lub zarządcy nadzorującego postępowanie restrukturyzacyjne. Członek rady wierzycieli odpowiada za szkodę wynikłą z nienależytego pełnienia obowiązków. Wierzyciel, który nie jest zainteresowany pójściem na jakiekolwiek ustępstwa, może złożyć konkurencyjny do restrukturyzacji wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ważne!

 1. Nadzorcą lub zarządcą może być wyłącznie doradca restrukturyzacyjny.
 2. Głosy uczestników zgromadzenia są przeliczane stosunkowo do kwoty wierzytelności.
 3. Rada wierzycieli jest organem postępowania restrukturyzacyjnego składającym się z 3 do 5 członków ustanawianym z urzędu lub na wniosek dłużnika, trzech wierzycieli albo wierzyciela posiadającego wierzytelność o wysokości przekraczającej 20% sumy zadłużenia.

Zakończenie postępowania: postępowanie sanacyjne zostaje zakończone w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia. Z dniem zakończenia postępowania dłużnik odzyskuje prawo do zarządu swoim majątkiem.

O ile w przypadku restrukturyzacji nie ma mowy o konkretnym terminie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowanie, o tyle w przypadku upadłości przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności. Brak wniosku w ww. terminie może skutkować m.in.: ponoszeniem odpowiedzialności przez członków zarządu spółki za zobowiązania tejże spółki.